Evaluering af ferieCamp

I 2014 foretog vi en intern evaluering af FerieCamp - se resultaterne her

Kort om FerieCamp

FerieCamp er kultur- og fritidsaktiviteter i skoleferierne i seks udsatte byområder i København (Amager, Bispebjerg, Husum, Tingbjerg, Indre og Ydre Nørrebro). Aktiviteterne er for alle københavnske børn i alderen 6 – 17 år.

 

Formålet med FerieCamp er tredelt:

  • at give københavnske børn og unge en indholdsrig ferie
  • at introducere børnene til lokale forenings- og kulturtilbud og
  • at mindske uro i lokalområderne i ferierne

Der er bevilget 4,15 mio. kr. årligt til FerieCamp i perioden 2011 – 2014.

FerieCamp er organiseret sådan, at der fra centralt hold sikres koordinering, tværgående aktiviteter, produktion af programmer mm., mens den praktiske planlægning og afvikling af FerieCamp varetages af lokale samarbejdspartnere, som hver modtager omkring 450.000 kr. pr. år. De lokale samarbejdspartnere, som så yderligere inddrager andre lokale aktører, er:

  • Partnerskabet/Sundholmskvarterets Helhedsplan (Amager)
  • BIBLIOTEKET (Bispebjerg)
  • Områdefornyelsen i Husum/Livsbanen (Husum)
  • Områdesekretariatet (Tingbjerg)
  • Nørrebro Idrætsråd (Indre og Ydre Nørrebro)

 

Virker det?

I 2013 mødte 31.807 børn op til FerieCamps aktiviteter. Succeskriteriet var 15.000 fremmødte børn (børnene tælles hver gang de møder op til en aktivitet, så det samme barn kan være talt med flere gange). Der er afholdt over 4000 timers aktivitet sammen med mere end 200 samarbejdspartnere, lokale foreninger og kulturtilbud i 2013.

192 børn har efter FerieCamp i 2013 skrevet sig op til at begynde i en forening eller et kulturtilbud. I projektets første tre år har i alt 647 børn efter deltagelse på FerieCamp ønsket at finde en forening eller et fast tilbud.

Som supplement til den kvantitative evaluering af FerieCamp, udarbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen hvert år en kvalitativ evaluering, hvor lokale professionelle giver deres perspektiver på, hvordan de oplever FerieCamps betydning i deres lokalområde.

Pædagoger, klubmedarbejdere, boligsociale medarbejdere, kultur- og fritidskonsulenter, foreningsfolk mv. i de seks områder, hvor der er FerieCamp, er således blevet spurgt om FerieCamps betydning gennem semistrukturerede fokusgruppeinterviews.

De lokale professionelles perspektiver er opdelt i tre temaer nedenfor: 1. FerieCamps betydning for børnene, 2. FerieCamps betydning for uroen i områderne og 3. FerieCamps betydning for de professionelles samarbejde.

1. FerieCamps betydning for børnene

Ser man på antallet af fremmødte børn under FerieCamp, ser tallene således ud:

talfc

I hele projektperioden har der altså været en væsentlig højere tilslutning til aktiviteterne end det fastsatte succeskriterium. Dog siger tallene ikke noget om, hvad børnene får ud af at deltage på FerieCamp. Derfor har et centralt spørgsmål til de professionelle været, hvilken betydning de ser, at indsatsen har for børnene. Her er et udpluk af, hvad de siger:

”Det er faktisk ret fedt. Fordi de børn, som ikke går på ferie, de har sådan set noget at lave. Og så møder de hinanden på kryds og tværs, og de får rigtig mange venner på kryds og tværs.” (Legepladsleder, Bispebjerg)

”Når vi afslutter en FerieCamp, så står vi med en følelse af at have givet nogle unger – som ellers ikke ville have fået en ferie – en ferie og noget at fortælle om i skolen bagefter.” (Foreningsleder, Husum)

”Børnene har klart fået mere kendskab til foreningerne.” (Klubleder, Indre Nørrebro)

”Der er blevet skabt kontakter og der er også børn, der er startet i foreningerne efterfølgende. Det var jo også et bindeled, der blev arbejdet på mellem FerieCamp og ForeningsGuiderne.” (Boligsocial medarbejder, Bispebjerg)

”Den bedste historie fra FerieCamp er om en ung dreng, som havde visse vanskeligheder socialt, som kom med i en rugbyklub og i dag er udtaget til ungdomslandsholdet (…) Han vidste ikke, hvad rugby var, før han mødte det på FerieCamp.” (Ungekoordinator, Amager)

Ifølge de professionelle skaber FerieCamp altså indhold og mening i ferieperioderne, hvor mange børn i områderne ellers ikke har noget at tage sig til. Samtidig introduceres de til nye aktiviteter og prøver måske noget, de ellers ikke ville have stiftet bekendtskab med.

Der er gjort en indsats for at hjælpe børn til at deltage i foreningslivet mellem ferierne – noget man ifølge nogle lokale professionelle kan gøre mere for, så FerieCamp bliver et endnu bedre bindeled til faste aktiviteter.

Det er ikke muligt kvantitativt at påvise en direkte kriminalpræventiv effekt af brede indsatser som FerieCamp. Derfor har den kvalitative evaluering indeholdt et spørgsmål om, hvordan de lokale professionelle oplever FerieCamps betydning for ro/uro i områderne:

”I perioder uden aktiviteter har det været meget mere hektisk på gaderne (…). FerieCamp giver også betjente og andre nogle steder at møde børnene, hvor de er rolige og trygge og det kan man bruge på længere sigt ved, at de også bliver tryggere ved lokalpolitiet”. (Politibetjent, Indre Nørrebro).

”Det er utrolig godt, at der er FerieCamp. Vi har i de perioder, hvor der har været FerieCamp ikke oplevet uro i boligafdelingerne af nævneværdig karakter.”(Boligsocial medarbejder, Amager)

”I boligområdet kan vi mærke en ret markant ændring i forhold til, om der er FerieCamp, eller om der ikke er det. Der er en aktivitet, vi kan sende børnene hen til. Sommerferier og andre ferier kan godt blive ret lange, hvis man ikke har noget at lave.” (Boligsocial medarbejder, Husum)

”Det vi ku’ se, da aktiviteterne startede op, var at det lagde en dæmper på uroen, fordi det aktiverede nogle unge borgere på en positiv måde.”(Pædagogisk konsulent, Bispebjerg)

”På FerieCamp er der gang i den på en positiv måde (…). Det handler om at lave nogle sjove aktiviteter i ferien – det giver noget tilbage. Måske tænker man sig lige om en ekstra gang, inden man smadrer en rude i det lokale kulturhus.” (Kulturmedarbejder, Ydre Nørrebro)

I stort set alle områder er der blandt de lokale professionelle en oplevelse af, at FerieCamp har en urodæmpende funktion. Flere aktører fremhæver, at de børn som ellers ville hænge ud i lokalområdet og måske ikke har så meget at tage sig til, har mulighed for at indgå positivt i en række aktiviteter. Samtidig er der enkelte, som peger på udfordringer:

”Hvornår er det, de unge har brug for tilbuddet? Det er juleaften, 1. juledag, 2. juledag osv. Det er en økonomisk udfordring, at få de professionelle til at møde op de dage.” (Udviklingskonsulent, Husum/Tingbjerg)

På nuværende tidspunkt arrangeres der ikke FerieCamp på helligdage, da Kultur- og Fritidsforvaltningen af sikkerhedsmæssige grunde kun afholder FerieCamp de dage, hvor der er pædagogisk opbakning fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningens gadeplansmedarbejdere mv.

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan godt afholde FerieCamp på udvalgte eller alle helligdage, hvis der er den fornødne pædagogiske opbakning. FerieCamp på helligdage vil med stor sandsynlighed have en kriminalpræventiv effekt.

 

3. FerieCamps betydning for de professionelles samarbejde

Det lokale ejerskab er vægtet højt i den nuværende FerieCamp- model, hvor en stor del af den praktiske afvikling af FerieCamp varetages lokalt og i samarbejde med en række lokale aktører. Et andet centralt spørgsmål drejer sig derfor om, hvilken virkning FerieCamp har på lokalområderne og samarbejdet om børnene. Her er et udpluk af udsagnene:

”Det giver et tættere samarbejde med de lokale foreninger (…) og det er guld værd”. (Boligsocial medarbejder, Amager)

”Man møder mange andre aktører, og det gør, at man får nogle koblinger og kan samarbejde og opbygge noget godt igennem FerieCamp.”(Foreningskoordinator, Indre Nørrebro)

”I vores optik er det altså væsentligt, at FerieCamp skaber samarbejder mellem en hel masse forskellige aktører. Det er det, vi skal bygge videre på.”(Pædagogisk konsulent, Bispebjerg)

”FerieCamp er med til at styrke – ikke bare på den måde, at det er en løftestang for børnene, som ikke er i foreningerne (…), men det er også med til at understøtte de professionelle lokalt.” (Kulturmedarbejder, Ydre Nørrebro)

”At vi skulle samarbejde lokalt om FerieCamp har også virkelig givet meget (…). Det, at få set områderne som en helhed og bruge hinanden (…). Når man har to boligsociale helhedsplaner så tæt, så har det en stor værdi.” (Boligsocial medarbejder, Amager)

FerieCamp er således med til at understøtte og styrke det lokale samarbejde og den lokale koordinering i forhold til børnene.

I de områder, hvor der ikke i forvejen har været etableret et stærkt netværk, har FerieCamp fungeret som en konkret samarbejdsplatform for de lokale professionelle og foreningerne.

Der, hvor der i forvejen har været et stærkt netværk (Bispebjerg og Ydre Nørrebro), har FerieCamp haft mindre betydning for de professionelles samarbejde, fordi de i forvejen mødes og deler viden. Her peger de professionelle til gengæld på, at den lokale forankring af FerieCamp-indsatsen har stor betydning for deres medejerskab og inddragelsen af viden lokalt.

 

Konklusion

Ifølge de professionelle i lokalområderne betyder FerieCamp, at de lokale børn får en indholdsrig ferie. Særligt for de børn, som ikke kommer på ferie med deres forældre, har aktivitetstilbuddet en betydning. Børnene introduceres til nye aktiviteter i deres lokalområde. Der kan fremadrettet arbejdes endnu mere på, at de børn som ønsker det, kan få hjælp til at gå til aktiviteterne efterfølgende.

De professionelle vurderer næsten samstemmende, at FerieCamp har en urodæmpende effekt i områderne, fordi det giver børn og unge noget at lave i ferien. Der kan fremadrettet arbejdes med at afvikle aktiviteter også på helligdage, hvor det vurderes, at der også er et behov for aktiviteter.

For de professionelle betyder FerieCamp, at der skabes nye relationer og dermed nye samarbejder til glæde for de børn, det handler om. I de områder, hvor der allerede er stærke netværk, har FerieCamp ikke haft denne funktion. Til gengæld har organiseringsformen med stort lokalt ansvar betydning for de professionelles ejerskab.

Spørgsmål til evaluering

Kontakt projektleder Johannes Kristensen nedenfor.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.