Vilkår for deltagelse

Når man indgår som aktivitetsudbyder på FerieCamp, forpligter man sig til at opfylde en række betingelser:

Fremmøde
At være klar til afvikling af aktiviteten på det tidspunkt, der står i programmet. Derfor skal I møde min. 15 minutter før aktiviteten begynder. Dette gælder alle dage.

Frivillige
At sørge for at have tilstrækkeligt med frivillige/trænere/instruktører til at afvikle aktiviteterne. Der skal som minimum være 2 voksne over 18 år tilknyttet aktiviteten, hvoraf den ene skal kunne instruere aktiviteten og den anden er en ressourceperson, som hjælper med de praktiske forhold omkring afviklingen af aktiviteten.

Rekvisitter
At stille rekvisitter til gennemførsel af aktiviteterne til rådighed.

Program
At planlægge et program for aktiviteten.

Rekruttering
At gøre en aktiv indsats for at rekruttere børn til jeres aktiviteter, hvis der ikke er nok (f.eks. gå en tur i området).

Børneattester
At have indhentet børneattester på alle de involverede voksne i jeres FerieCamp-aktiviteter.

Afrapportering
At melde tilbage til FerieCamp, hvor mange børn, der har deltaget i jeres aktivitet samt deltage i evaluering af campen.

Økonomi
Der ydes tilskud for at deltage i FerieCamp. Husk at sikre at jeres konto har tilknyttet en Nemkonto. Såfremt en eller flere af betingelserne ikke overholdes, kan FerieCamp trække hele eller dele af tilskuddet tilbage. 

Brobygning
At nedskrive kontaktoplysninger på de børn, der er interesserede i at starte i jeres forening efter ferien. Efter campen skal I kontakte barnet og dets forældre med henblik på efterfølgende opstart til aktiviteten. Hvis I ikke selv kan varetage denne opgave, kan kontaktoplysningerne videregives til campkoordinatoren, og barnet vil efterfølgende blive guidet af FritidsGuiderne. Der er desuden mulighed for at få udleveret brobygningsportkort ved campens start, som I kan bruge til at invitere til en gratis prøvetræning i jeres forening - husk på forhånd at undersøge hvornår/om dette er muligt. Hvis der ikke er ressourcer i foreningen til at følge op, er det en mulighed at få skrevet barnet op hos FritidsGuiderne KBH, der vil tage sig af den opfølgende del.

Aflysning
At afholde aktiviteten på de tidspunkter og steder, der er angivet i kontrakten – også selvom der f.eks. kommer færre børn end forventet, vejret er dårligt osv. En aktivitet kan kun aflyses efter aftale med campkoordinatoren.

Ansvar
FerieCamp-teamet er behjælpelige i forhold til løsning af praktiske problemstillinger, men ansvaret for aktiviteten er jeres. FerieCamp påtager sig således ikke et juridisk ansvar for afholdelsen af aktiviteten – herunder heller ikke eventuelle klager, erstatningsansvar og lignende opstået i forbindelse med aktiviteten. Opstår der alvorlige konflikter i forbindelse med en aktivitet blandt børn og unge, som I ikke selv kan håndtere, kan udrykningsholdet i lokalområdet tilkaldes. Kontaktoplysninger udleveres på campen.

Religiøs forkyndelse og politisk agitation
Religiøs forkyndelse og politisk agitation er ikke tilladt på FerieCamp.

Vilkårene er sidst redigeret 14. marts 2018